Helsingborg: Jönköpingsgatan – VA-separering

Helsingborgs stad bygger om Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan för att skapa säkrare trafikmiljö och bättre cykelvägar. Samtidigt genomför NSVA ledningsarbeten i närliggande gator. Etapp 1 startar i mitten av oktober och beräknas vara klar hösten 2019.

I slutet av oktober 2019 startar etapp 2, vilken omfattar sträckan Växjögatan-Sofiebergsvägen.

Läs gärna mer om projektet på Helsingborgs stads webb.

Detta gör vi

Idag finns det kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (regn- och smältvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar samt belastningen på våra reningsverk.

VA-arbetet innebär att nya ledningar för dag- och spillvatten förläggs i gatorna. Separeringsarbetet kommer även omfatta omläggning av befintlig vattenledning. I Ystadgatan kommer en helt ny vattenledning att anläggas och så även i sträckan Växjögatan-Örnsköldsviksgatan.

Fastighetsägare som blir berörda av VA-separeringen kommer att få separat information från NSVA.

Så påverkas du

Det kommer att bli störningar i trafiken med begränsad framkomlighet på vissa sträckor under arbetstiden. Följ hänvisningsskyltar eller välj om möjligt andra vägar.

Under den tid VA-arbetet pågår i området kommer buller från maskiner att förekomma. Vi ber vänligast om överseende med detta.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan.

Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår, kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber berörda kunder ha överseende med de olägenheter som projektet medför.