Helsingborg: Jönköpingsgatan – VA-separering

Helsingborgs stad bygger om Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan för att skapa säkrare trafikmiljö och bättre cykelvägar. Samtidigt genomför NSVA ledningsarbeten i närliggande gator. Vi startar arbetet i mitten av oktober och beräknas vara klara hösten 2019.

Läs gärna mer om projektet på Helsingborgs stads webb här.

Detta gör vi

Idag fins det kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (regn- och smältvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar samt belastningen på våra reningsverk.

VA-arbetet innebär att nya ledningar för dag- och spillvatten förläggs i gatorna. Saneringsarbetet kommer även omfatta omläggning av befintlig vattenledning.

Fastighetsägare som blir berörda av VA-arbetet kommer att få separat information från NSVA.

Så påverkas du

Det kommer att bli störningar i trafiken med begränsad framkomlighet på vissa sträckor under arbetstiden. Följ hänvisningsskyltar eller välj om möjligt andra vägar.

Under den tid VA-arbetet pågår i området kommer buller från maskiner att förekomma. Vi ber vänligast om överseende med detta.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan.

Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår, kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber berörda kunder ha överseende med de olägenheter som projektet medför.