För byggherrar i Oceanhamnen

Illustrationen visar de tre rör som går från bostad i Oceanhamnen till utvecklingsanläggningen på RecoLab. Illustration: NSR.

Inom ramen för Helsingborgs stads stadsutvecklingsprojekt H+ byggs spillvattensystemet ”Tre rör ut” i Oceanhamnen. Systemet innefattar separata spillvattenledningar för matavfall, gråvatten och svartvatten. Läs mer om systemet. 

Tekniska beskrivningar

Här hittar du som är byggherre i Oceanhamnen instruktioner, rekommendationer och tekniska skrifter för vakuumtoalett, matavfallskvarn samt driftsättning av spillvattensystemet ”Tre rör ut”.

Anslutningsinstruktion för driftsättning av spillvattensystemet ”Tre rör ut”: I denna instruktion hittar du rutiner som ska beaktas vid anslutning av fastigheter med spillvattensystemet ”Tre rör ut” till det allmänna spillvattennätet.

Vakuumtoalettsystem: Denna skrift ska fungera som ett hjälpmedel för VVS-projektören och/eller fastighetsägaren vid utformning av system för vakuumtoalett. Skriften innehåller en beskrivning av de viktigaste funktionskraven för tekniska installationer i fastigheterna och de anslutande ledningssystemen. Vakuumsystemets utformning och installation inom fastighetsgränsen är fastighetsägarens ansvar.

Matavfallsystem: Denna skrift ska fungera som ett hjälpmedel för VVS-projektören och/eller fastighetsägaren vid utformning av system för matavfall. Skriften innehåller en beskrivning av de viktigaste funktionskraven för tekniska installationer i fastigheterna och de anslutande ledningssystemen. Matavfallssystemets utformning och installation inom fastighetsgränsen är fastighetsägarens ansvar.

Praktiska erfarenheter av vakuumtoalettsystem, etapp 1 i Oceanhamnen:  Råd vid projektering av vakuumsystem i byggnader i Oceanhamnen. Rekommendationer för byggherrar, arkitekter och VVS-projektörer. Kommer att uppdateras till version 2 i juni 2022.

Föredrag om värmeåtervinning från spillvatten och källsorterat gråvatten: Föredraget ges av Roland Jonsson (WSP) som har mångårig erfarenhet av projekt med spillvatten-vvx i Sverige. Föredraget gavs som en del av en byggherreträff för Oceanhamnen 2021-06-04.

Vem ansvarar för vad i systemet?

Drift- och underhållsinstruktionerna från leverantören av matavfallskvarn och vakuumtoaletter ska alltid följas. Det är styrelsen eller den tekniska förvaltaren i bostadsrättsföreningen som ansvarar för att informera och utbilda hyresgästerna. NSVA har inget ansvar för systemet innanför fastighetsgränsen, vårt ansvar börjar vid den kommunala marken.