Helsingborg: Oceanhamnen – Omläggning av VA-ledningar

Det pågående VA-arbetet är ett delprojekt inom utvecklingen av den nya stadsdelen Oceanhamnen. Här ska det byggas bostäder, kontor, restauranger och handel. Byggstart av bostäder planeras till slutet av 2017.

Helsingborgs stad flyttar och lägger nu om dagvatten- och spillvattenledningar för att man ska kunna bygga som planerat. Omläggningen av VA-ledningarna görs också för att möjliggöra det blivande havsbadet i Oceanhamnen som planeras till 2018.

Helsingborgs stad är projektledare för VA-arbetet, MVB utför jobbet och NSVA kommer att ta över driften när allt är klart.

Detta gör vi

Dagvattenledningen förlängs med cirka 600 meter, spillvattenledningen med cirka 150 meter. Rören som läggs är 1,40 meter i diameter. I samband med omläggningen av dagvattenledningen installeras även ett så kallat sandfång, en tio meter lång sträcka med två meter i diameter som på ett kontrollerat sätt ska samla upp sand och smuts så att rören som avleder dagvattnet inte ska täppas igen.

Så här påverkas du

Omkopplingen av VA-ledningsnätet planeras ske någon gång under vecka 13, mellan den 27-31 mars. Spillvatten från en tredjedel av hushållen i Helsingborg går via spillvattenledningen. Genom att använda stora mobila pumpar på sträckan forslas spillvattnet förbi omläggningssträckan. Målsättningen är att ingen ska märka av omkopplingen. Den kommer att ske nattetid och ta cirka tre timmar.

Läs mer om Oceanhamnen, som är en del av stadsförnyelseprojektet H+, på stadens webb.

Se VA-arbetet på film

NSVAs entreprenadingenjör Stefan Bergman intervjuas och berättar mer om arbetet som utförs av entreprenören MVB.