Ödåkra: Parkgatan – VA-separering

På Parkgatan kommer NSVA att separera VA-ledningar och byta ut den gamla vattenledningen.

I Parkgatan är spillvattenledningen (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) i dåligt skick. På gatan saknas också en dagvattenledning (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk. I samband med ovanstående arbete kommer vi också att byta ut vattenledningen, en cirka 60 år gammal gjutjärnsledning.

Detta gör vi

Projekteringen av området är nu avslutad. Vi förbereder oss och planerar för byggstart efter semestern. Vi undersöker mark- och miljöförhållanden via provtagning. Förbesiktning av fastigheter utförs innan entreprenaden startar. Byggstarten planeras till vecka 32, tidigast 8/8 2022.

Så påverkas du

Företaget Forcit Consulting AB utför förbesiktningen av fastigheter på uppdrag av NSVA. Du som har en fastighet i området får information om detta. Berörda adresser: Eric Stenbergsgatan 6, Eric Stenbergsgatan 7, Parkgatan 1, Parkgatan 2, Parkgatan 6, Drivhusgatan 9 och Vingårdsgatan 5.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå.