Ödåkra: Parkgatan – VA-separering

På Parkgatan kommer NSVA separera VA-ledningar och på Vingårdsgatan kommer en vattenledning bytas ut.

I Parkgatan är spillvattenledningen (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) i dåligt skick. På gatan saknas också en dagvattenledning (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk. I samband med ovanstående arbete kommer vi också byta ut vattenledningen i Vingårdsgatan, vilken är en cirka 60 år gammal gjutjärnsledning.

Detta gör vi

Projekteringen av området är nu avslutat och vi förbereder oss och planerar för byggstart under våren 2022.

Vi kommer att undersöka mark- och miljöförhållanden via provtagning. Förbesiktning av fastigheter kommer också att utföras innan entreprenaden startar. Byggstarten kommer tidigast igång våren 2022.

Så påverkas du

Företaget Forcit Consulting AB kommer att utföra förbesiktning av fastigheter under våren 2022 på uppdrag av NSVA. Du som har en fastighet i området kommer få information om detta. Berörda adresser: Eric Stenbergsgatan 7, Parkgatan 2, Drivhusgatan 9 och Vingårdsgatan 5.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå.