Helsingborg: Rusthålls-, Sandåkers-, Brunnbäcks- och Norrehedsgatan – Omläggning av dricksvatten-, spillvatten-, dagvatten- och fjärrvärmeledningar

På dessa gator kommer vi att renovera ledningsnätet avseende såväl VA-ledningar och fjärrvärmeledningar. Ledningarna är idag uttjänta och riskerar att gå sönder. Området har en längre tid varit drabbat av läckor som riskerar att skada intilliggande fastigheter.

Detta gör vi

NSVA kommer i samarbete med entreprenören AKEA samt Öresundskraft och Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg förnya dricksvatten-, spillvatten-, dagvatten- och fjärrvärmeledningar. I samband med detta läggs även ny ytbeläggning på berörda bil-, gång- och cykelvägar.

Preliminär tidplan

Projektet är omfattande och planeras pågå till sommaren 2022. Arbetet kommer att ske etappvis, vilket innebär att berörda gator kommer påverkas i olika grad under de olika etapperna.

Etapp 1: Brunnbäcksgatan, söder om Rusthållsgatan utförs vecka 33 t o m vecka 48 (2021)
Etapp 2: Brunnbäcksgatan, norr om Rusthållsgatan utförs vecka 44 (2021) t o m vecka 27 (2022)
Etapp 3: Rusthållsgatan och Sandåkersgatan utförs vecka 2 t o m vecka 28 (2022)

Återställningsarbete i form av plattsättning och asfaltering för samtliga etapper kommer att pågå fram till vecka 38 och det kommer ske ett uppehåll i nästan allt arbete under byggsemestern (v 29-32).

Så påverkas du

I samband med anläggningsarbetena kommer det att bli tillfälliga driftstörningar på vatten- och fjärrvärmeleveranserna. NSVA och Öresundskraft kommer att kommunicera särskilt till berörda innan en planerad driftstörning.

Det kommer även krävas trafikomledningar i olika etapper vid genomförandet av anläggningsarbetet. Vi vill därför uppmärksamma er på att följa den tillfälliga skyltningen som kommer finnas i området efter hand som arbetet fortskrider.

Anläggningsarbetena orsakar även en del buller och vibrationer vid närliggande fastigheter. Med anledning av detta har besiktningar av berörda fastigheter gjorts, och vibrationsmätare kommer finnas på plats för att säkerställa att inga skador uppstår.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå.