Helsingborg: Rusthålls-, Sandåkers-, Brunnbäcks- och Norrehedsgatan – Omläggning av vatten-, spill-, dag- och fjärrvärmeledningar

På dessa gator kommer vi att renovera ledningsnätet avseende såväl VA-ledningar och fjärrvärmeledningar. Ledningarna är idag uttjänta och riskerar att gå sönder. Området har en längre tid varit drabbat av läckor som riskerar att skada intilliggande fastigheter.

Detta gör vi

Förnyelse av vatten-, spill-, dag- och fjärrvärmeledningar. I samband med detta läggs även ny ytbeläggning på berörda bil-, gång- och cykelvägar.

Så påverkas du

Bullrande anläggningsverksamhet, avstängda vägar, kortvariga driftstörningar i VA-nätet och i fjärrvärmenätet. Driftstörningar kommer att aviseras i förväg.

Arbetet kommer ske i olika etapper och påverkar ett flertal bil- och cykelvägar. Trafiken kommer därför att påverkas olika beroende på var i anläggningsskedet vi är. Utsedd entreprenör kommer att ta fram en TA-plan (trafikanordningsplan) för hantering av omledningar och avstängningar.