Helsingborg: Östersjö-, Nordsjö, Kap- och Ostindiegatan. Byte av ledningar för spill- och dagvatten

Bakgrunden till VA-arbetet är att det idag ligger en gammal kombinerad ledning i gatorna som tar hand om både spillvatten och dagvatten. Spillvatten är vatten från till exempel toaletter, bad och disk. Dagvatten innebär smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten.

Kommande arbete innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. Genom att anlägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar både risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk. I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatan att bytas.

Detta gör vi
Just nu är vi i projekteringsfasen. Vi utreder, mäter in och kontrollerar befintligt nät. Detta skall mynna ut till bygghandlingsritningar. Arbeten med schakt kommer att påbörjas tidigast i höst.

Så påverkas du
I dagsläget påverkas området av att det kommer röra sig folk i området.
I höst när entreprenadarbetena startar kommer det att bli bullrigt, stökigt och svårframkomligt med bil men ni kommer alltid komma fram till ert hus. Mer information kommer när det närmar sig.