Helsingborg: Östersjö-, Nordsjö, Kap- och Ostindiegatan – byte av ledningar för spill- och dagvatten

Bakgrunden till VA-arbetet är att det idag ligger en gammal kombinerad ledning i gatorna som tar hand om både spill- och dagvatten. Spillvatten är vatten från till exempel toaletter, bad och disk. Dagvatten innebär smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten.

Det här gör vi

Kommande arbete innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. Genom att anlägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar både risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk. I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatan att bytas.

Just nu pågår entreprenaden, det vill säga själva genomförandefasen. Vi är igång med att byta ut ledningarna och arbetar oss framåt i Ostindiegatan. Vi har även påbörjat arbetet i Kapgatan. Boende på dessa gator påverkas, läs mer under nästa rubrik. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Så påverkas du

Under den tid då VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, framför allt när arbetet sker utanför berörda fastigheter. Du kommer kunna komma fram till din fastighet under en stor del av arbetet, förutom när vi är precis utanför. Berörda har fått information. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress.