Helsingborg: Nedre Eneborgsvägen och Gasverksgatan – ny vattenledning

På uppdrag av Helsingborgs stad ska NSVA utföra VA-arbeten i Gasverksgatan samt Nedre Eneborgsvägen. Beläggningen skall förnyas på gatan och i samband med detta passar NSVA på att säkra dricksvattenförsörjningen genom att byta ut/renovera dricksvattenledningen.

Byte/renovering sker genom att ny vattenledning dras genom den gamla vattenledningen av gjutjärn, så kallad relining. Detta sker genom ett antal punktschakter längs med Gasverksgatan.

Till kvarteret Skalbaggen kommer avloppsserviserna att separeras.

Detta gör vi

På Gasverksgatan och Nedre Eneborgsvägen kommer den befintliga vattenledningen att relinas. Man kommer även att relina en del av spillvattenleddningen i Gasverksgatan samt lägga servisledningar till dagvattenledningen för de fastigheter som saknar en sådan. De fastigheter som har galvaniserade vattenserviser rekommenderar vi att passa på att lägga om dessa.

Så påverkas du

Med start vecka 3 kommer personal från Pollex och VA-gruppen att etablera sig på parkeringen utanför Gasverksgatan 32 A – 44 A. Detta medför att parkeringen kommer vara avstängd under byggtiden.

Fyra-fem punktschakter kommer att vara öppna samtidigt. Efterhand öppnas nya och andra återfylls. Arbetet börjar vid Södergatan/Nedre Eneborgsvägen och vid Gasverksgatan 33. Succesivt arbetar vi oss framåt på Gasverksgatan fram mot korsningen Gasverksgatan/Furutorpsgatan. På vissa sträckor kan halva vägbanan vara avstängd vid olika tidpunkter. Vid tillfälle kan omledning av trafik behövas.

Om ventiler är sönder kan kunder drabbas och bli utan vatten. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat. Detta är ofarligt. Öppna alla kranar och spola kallvatten till dess att vattnet är klart igen.