Helsingborg: VA-arbeten i Motalagatan m fl

NSVA kommer att utför VA-separering i Alvestagatan, Motalgatan, Vimmerbygatan samt Östhammarsgatan. Under vinter/vår 2020 pågår planering och projektering av projektet. Byggstart är planerad till augusti 2020. Total byggtid beräknas till cirka ett år.

I ovan nämnda gator finns det idag kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (regn- och smältvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar samt belastningen på våra reningsverk.

Öresundskraft AB planerar att samtidigt byta ut fjärrvärmeledningarna i några av gatorna.

Detta gör vi

Arbetet innebär att nya ledningar för dag- och spillvatten förläggs i gatorna.

I projektet kommer även den befintliga vattenledningen att bytas ut.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter. Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. Ibland uppstår akuta vattenläcker i samband med arbetet.

OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår, NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber om överseende med de olägenheter som projektet medför.