Helsingborg: Larmvägen – nya VA-ledningar

Helsingborgs stad bygger om Larmvägen för att bygga en ny gång- och cykelväg. Samtidigt passar NSVA på att anlägga nya VA-ledningar.

Detta gör vi

Helsingborgs stad bygger om Larmvägen bland annat för att skapa en bättre och säkrare trafikmiljö för cyklister, gående, kollektivtrafik och bilister. Gatan ska också bli bättre när det kommer till dagvattenhantering. I samband med detta anlägger NSVA nya vatten- och dagvattenledningar längs hela sträckan.

Så påverkas du

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och verkar längs med Larmvägen och ber dig ha överseende med ombyggnationen. Så påverkas du av ombyggnationen:

  • Vi begränsar all trafik till ett körfält åt gången.
  • Du som kör, går eller cyklar kan passera under hela byggtiden, men tidvis med begränsad framkomlighet.
  • Du som bor eller är på besök i området kommer alltid komma ut ur din parkeringsplats och infartsgata.
  • Varulämning och sophämtning ska fungera ungefär som vanligt men med något begränsad framkomlighet.
  • Parkeringsplatser utmed gatan kommer att stängas av.