Helsingborg: Kristanstadsgatan, Simrishamnsgatan samt del av Köpingevägen – VA-separering

NSVA utför VA-separering på Kristanstadsgatan, Simrishamnsgatan samt del av Köpingevägen. Byggstart under vår/sommar 2021. Beräknad byggtid är cirka ett år och planering och projektering pågår under höst/vinter 2020.

På berörda gata finns idag en kombinerade ledning som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. Genom att anlägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar både risken för källaröversvämningar och belastningen på reningsverk.

I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatorna att bytas och utsedd entreprenör är Skanska.

Så påverkas du

Framkomligheten kommer att påverkas samt tillgängligheten. Vattnet stängs av vid inkopplingar samt vid akuta vattenläckor som kan hända i samband med arbetet.