Helsingborg: Kjällstorps-, Skvadrons-, samt Artillerigatan – VA-separering

På uppdrag av Helsingborgs stad utför NSVA separering och saneringsarbete i Kjällstorpsgatan, Skvadrongatan och Artillerigatan.

OBS: Projektet håller semesterstängt vecka 29-31 (13 juli-3 augusti).

På berörda gator finns idag en kombinerade ledning som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. Genom att anlägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar både risken för källaröversvämningar och belastningen på reningsverket.

Detta gör vi

Omläggning av spill-, dag och vattenledning i delar av Kjällstorpsgatan, Skvadrongatan och Artillerigatan, totalt cirka 500 meter ledning. Arbetet omfattar även arbete med fjärrvärme i Kjällstorpsgatan.

Så påverkas du

Framkomligheten på berörda gator kommer att vara begränsad. Under den tiden schaktning pågår utanför din fastighet kommer det inte att vara möjligt att nå parkeringsplatser/infarter till fastigheten med bil. Gående har alltid möjlighet att passera.

I samband med VA-arbetena i gatan krävs att de fastigheter som idag har ett kombinerat system (gemensam ledning för dag- och spillvatten) inom fastigheten ändrar avloppsinstallationen så att inget regnvatten eller dräneringsvatten avleds till kommunens spillvattennät.

Eget arbete inom fastigheten

I samband med VA-arbetena i gatan krävs att de fastigheter som idag har ett kombinerat system (gemensam ledning för dag- och spillvatten) inom fastigheten ändrar avloppsinstallationen så att inget regnvatten eller dräneringsvatten avleds till kommunens spillvattennät. Följande gäller:

  • Allt regnvatten ska kopplas till en egen dagvattenledning. Dagvattenledningen ska anläggas med en dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång inne på tomten.
  • Dagvattenledningen ansluts till den dagvattenservis som anläggs av kommunen.
  • Dagvattenledningen får inte läggas djupare än 1,3 meter under mark vid fastighetsgräns.
  • Husgrundsdräneringen ska kopplas till den nya dagvattenledningen. Det kan medföra att det krävs pumpning av dräneringsvattnet.

Denna ändring ska vara genomförd senast nio månader efter att fastställd förbindelsepunkt för dagvatten är förmedlad. Eget arbete inom fastigheten fram till förbindelsepunkten planeras och bekostas av fastighetsägaren. För de fastigheter som fortfarande har en galvaniserad vattenledning på tomten rekommenderas en omläggning i samband med eget arbete inom fastigheten.

Besiktning av din fastighet

Innan VA-arbetet påbörjas kommer en syneförrättning (besiktning) att genomföras av varje fastighet på de berörda gatorna. Syneförrättningen dokumenterar fastighetens skick såsom skador, sprickor och dylikt på fasader, murar etc. Besiktningsföretaget Bergsäker AB genomför besiktningen.