Helsingborg: Gränna-, Söderköping-, Kungsörs-, Vadstena-, samt Sösdalagatan – Separering av VA-ledningar

NSVA planerar under 2021 att utföra VA-arbeten på Grännagatan, Söderköpingsgatan, Kungsörsgatan, Vadstenagatan och Sösdalagatan. Planerad byggstart är vecka 15 (som börjar med måndag den 12 april)  2021. Arbetena kommer att utföras av MVB Syd AB.

På berörda gator finns idag en kombinerade ledning som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. Genom att anlägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar både risken för källaröversvämningar och belastningen på reningsverk. I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatan att bytas.

Så påverkas du

I samband med VA-arbetena i gatan krävs det att de fastigheter som idag har ett kombinerat system (gemensam ledning för dag- och spillvatten) inom fastigheten ändrar avloppsinstallationen så att inget regnvatten eller dräneringsvatten avleds till kommunens spillvattennät. Följande gäller:

Allt regnvatten ska kopplas till en egen dagvattenledning. Dagvattenledningen ska anläggas med en dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång inne på tomten.

  • Dagvattenledningen ansluts till den dagvattenservis som anläggs av kommunen.
  • Dagvattenledningen får inte läggas djupare än 1,3 meter under mark vid fastighetsgräns.
  • Husgrundsdräneringen ska kopplas till den nya dagvattenledningen. Det kan medföra att det krävs pumpning av dräneringsvattnet.

Störningar i samband med VA-arbetet

Framkomligheten på berörda gator kommer under arbetet att vara begränsad. Under den tiden VA- schakten pågår utanför er fastighet kommer det inte att vara möjligt att nå parkeringsplatser/infarter till fastigheten med bil. Gående har alltid möjlighet att passera.

I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. Efter att vattnet varit avstängt kan det ibland vara missfärgat eller förekomma luft i ledningarna, detta är ofarligt. Spola då kallvatten tills vattnet är klart igen. Om möjligt undvik även att tvätta under entreprenörens arbetstid för att undvika problem med missfärgningar.

Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm etc.

Fjärrvärmearbeten

I samband VA-arbetena kommer Öresundskraft att lägga nya fjärrvärmeledningar i en del av gatorna.