Helsingborg: Görarpsvägen – ny vattenledning

NSVA planerar att lägga nya ledningar i Görarpsvägen. Arbetena kommer att utföras av NCC Sverige AB. Byggstart är planerad till 2 december 2019 och projektet beräknas hålla på till maj 2020.

Så påverkas du

VA-arbetet kommer utföras i Görarpsvägen och beräknad byggtid är 3-4 månader. Hela sträckan kommer inte att beröras samtidigt, utan man schaktar sig fram successivt med en öppen schaktgrop om cirka 20 meter. Detta innebär att schaktarbetet utanför respektive fastighet kommer att pågå under en väldigt begränsad tid och störningarna minimeras därmed.

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller från maskiner att förekomma. Framkomligheten till fastigheterna kommer också att påverkas. Vi ber om er förståelse för detta. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

För vissa moment under mars månad kommer Görarpsvägen att vara avstängd för infart från Rausvägen i den södra delen. Det kommer alltid finnas möjlighet att köra in från den norra infarten.

Omkoppling av respektive fastighetsägares vattenledning kommer att ske under april 2020.