Helsingborg: Drottninggatan, Hälsobacken och Petter Pihls gata – renovering av VA-ledningar

Drottninggatan mellan Hälsobacken och Petter Pihls gata ska omgestaltas av Helsingborgs stad under kommande år. I samband med detta arbete kommer NSVA passa på att renovera VA-ledningarna på denna delen av Drottninggatan.

Detta gör vi

NSVA byter vattenledningarna på Drottninggatan samtidigt som gatan byggs om. Har du som fastighetsägare en äldre dricksvattenledning av galvaniserat stål på den privata sidan mellan byggnaden och förbindelsepunkten (avstängningsventilen som brukar sitta omkring 0,5 meter utanför fastighetsgräns i trottoaren) rekommenderar vi att du lägger om den i samband med arbetet på gatan. Eget arbete inom fastigheten fram till förbindelsepunkten planeras och bekostas av fastighetsägaren.

NSVA renoverar även avloppsledningarna i gatan och anlägger separat system för spill- och dagvatten på de sträckor som fortfarande har kombinerat system.

Just nu är projektet i projekteringsfasen, vilket innebär att ritningar, beskrivningar och övriga handlingar som behövs för framtida entreprenad tas fram. Projekteringen kommer pågå under hela 2021.

I slutet på 2021 eller början på 2022, sker upphandling av entreprenör för genomförandet. Entreprenören kommer sköta genomförandet av projektet, som kommer ske under 2022.

Så påverkas du

Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt.

Trafikstörning

Under tiden vi bygger om kommer du fram till fots, med cykel, bil och buss men med begränsad framkomlighet.

Under projektet tar vi parkeringsplatser utmed Drottninggatan i anspråk etappvis vilket då innebär färre parkeringsplatser utmed gatan.