Fleninge: Utbyggnad av spillvattennät

NSVA har fått i uppdrag av Helsingborgs kommun att utföra utbyggnad av spillvattennätet i Vagnmakarevägen och Viadalsvägen, Fleninge. Utbyggnaden är planerad att starta under 2020 och vara färdigt under 2022.

Bakgrunden till projektet är att området ligger med i landsbygdsstrategin för Helsingborgs kommun samt att enskilda anläggningar i vissa fall inte når upp till dagens miljökrav.

Information har gått ut till berörda fastighetsägare.

Detta gör vi

Spillvattnet från fastigheterna kommer i framtiden att ledas till det kommunala reningsverket istället för till de enskilda avloppsanläggningarna som fastigheterna använder idag. Fastigheterna kommer efter utbyggnaden att ingå i kommunalt verksamhetsområde för spillvatten.

Läs gärna mer om VA på landsbygden.

Kommunalt vatten
NSVA planerar att samtidigt utreda möjligheterna att bygga ut det kommunala vattenledningsnätet i ditt område. Du som inte har kommunalt vatten kommer då att få möjlighet att ansluta dig. Väljer du att ansluta dig vid ett senare tillfälle går det bra men blir då till en högre kostnad.

Så påverkas du

För fastigheterna inom verksamhetsområdet för spillvatten är anslutning till spillvattennätet obligatorisk och förenad med en kostnad i form av en anläggningsavgift. Information om anläggningsavgift och brukningsavgifter kommer NSVA att informera om längre fram i processen. Det är kommunfullmäktige i din kommun som beslutar om kostnaderna.

NSVA utför arbetet utanför tomtgräns. I tomtgräns kommer det sättas av en förbindelsepunkt för spillvattnet. Allt arbete inom tomtgränsen bekostas och utförs av fastighetsägaren.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder i respektive kommun genom VA-taxan och får inte gå med vinst. VA-avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i varje kommun och består av anläggnings- och brukningsavgifter. Läs mer om VA-taxan.