Helsingborg: Bankogården – Byte av VA-ledningar

NSVA byter ut samtliga VA-ledningar i Klövergatan, Timotejgatan och del av Bankogårdsgatan. Öresundskraft kommer samtidigt att byta ut fjärrvärmeledningarna.

Detta gör vi

Byte av vatten-, spill- och dagvattenledningar i Klövergatan, Timotejgatan och del av Bankogårdsgatan.

Provisoriskt vatten kommer att kopplas till berörda fastigheter under entreprenaden för att kunna hålla vattenförsörjningen intakt.

Så påverkas du

Före och efter VA-arbetet kommer en syneförrättning att genomföras av berörda fastigheter. Fastighetsägarna kommer att kontaktas av besiktningsföretaget Forcit Consulting AB.

NSVA kommer att arbeta sig metodiskt framåt med cirka 20 meter uppschaktad väg åt gången. Därför blir tiden som grävs utanför varje fastighet begränsad. Berörda fastighetsägare kommer alltid ha tillträde till sina fastigheter till fots, men under stora delar av entreprenaden kommer åtkomst med bil inte vara möjlig och då kommer man bli tvungen att parkera sin bil på omkringliggande gator. Har man särskilt specifika behov av tillträde med fordon ber vi fastighetsägarna att kontakta NSVA för diskussion.

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter. Företaget Forcit Consulting AB, som tidigare har besiktigat fastigheterna, kommer under entreprenaden att ha vibrationsmätare uppsatta på vissa fastigheter för att kontrollera att riktvärden för vibrationer inte överskrids.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan.

Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår, kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber berörda kunder ha överseende med de olägenheter som projektet medför.