Ekeby: Södergatan, Torsgatan och Lillgatan – Nya VA-ledningar

På uppdrag av Bjuvs kommun kommer NSVA att utföra ett VA-saneringsprojekt i Södergatan, Torsgatan och Lillgatan. Här kommer nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten att förläggas.

Detta gör vi

Efter undersökning har många fastigheter längs södra delen av Södergatan i Ekeby konstaterats ha felkopplade stuprör till spillvattennätet. Detta område saknar idag kommunal dagvattenförsörjning och av den anledningen har utbyggnad av dagvattenledningar i södra delen av Södergatan prioriterats.

Förslaget innebär att ny dagvattenledning anläggs i eller invid Södergatan från korsningen med Trueds väg och ner till bäcken i söder. En sträcka av totalt 600 meter i Södergatan plus de två sidogatorna Torsgatan och Lillgatan, stäckor på 90 respektive 70 meter. I samband med detta läggs ledningarna för befintligt spillvatten, tryckspillvatten samt vatten om på samma sträcka, vilket motsvarar 340 meter i Södergatan och flyttas då samtidigt bort från de privata fastigheterna. I Torsgatan respektive Lillgatan läggs endast spillvatten- och vattenledning om.

Fram till nu har följande gjorts:

  • Inventering/undersökningar av fastigheternas VA-anslutningar
  • Projektering

Kommande arbete:

  • Arbete med frågor gällande olika nödvändiga avtal
  • Upphandling av entreprenad
  • Förbesiktning av fastigheter som kommer att utföras av företaget Bergsäker
  • Slutliga förbindelsepunkter ska presenteras för Vagnmansgatan

Så påverkas du

Entreprenören kommer att arbeta sig metodiskt framåt med cirka 20 meter uppschaktad väg åt gången. Därför blir tiden som grävs utanför varje fastighet begränsad. Berörda fastighetsägare kommer alltid ha tillträde till fastigheterna till fots, men stundtals kommer däremot tillfart med bil att bli kraftigt begränsad. Arbetet i Södergatan kommer antingen innebära att all trafik där stängs av eller i bästa fall att ett körfält är körbart.

Under hela entreprenaden kommer fastigheterna att få distribution av dricksvatten, dock med kortare avbrott under någon eller några timmar vilka kommer att meddelas i god tid innan.
Dagtid kommer en del buller och vibrationer från schaktarbetet och från transporter att uppstå, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter.

Parkeringsmöjligheterna utmed gatan kommer att bli begränsade.

Vi ber om förståelse med ovanstående.

Fastighetsägare som finns inom berört området kommer att kontaktas av ett besiktningsföretag när det närmar sig entreprenad. Ändamålet med besiktningen är att dokumentera fastighetens skick avseende skador, sprickor och liknande på fasader, murar och dylikt.

Om vi i utrednings- och projekteringsfasen ser att berörda fastigheter har en kombinerad servisledning för dag- och spillvatten kommer detta att behöva åtgärdas. Ledningarna måste separeras så att spillvattnet leds till den kommunala spillvattenledningen och dagvattnet till den kommunala dagvattenledningen.

Eventuellt nödvändigt arbete inne på fastigheterna utförs/bekostas av fastighetsägaren själv.
Är du osäker, tala gärna med en fackman för att bedöma felet och diskutera lösningar, det finns mycket erfarenhet och kompetens på regionens byggfirmor och mark- och anläggningsföretag. NSVA har inte rätt att rekommendera någon särskild firma.

På vår hemsida nsva.se finns information om hur du kan göra för att separera dina ledningar. Enklast hittar du informationen genom att söka på ”felkopplade ledningar”.