Ekeby: Petersgatan och Södergatan – VA-separering

Med start i slutet av september kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) på uppdrag av Bjuvs kommun att utföra VA-arbeten i Petersgatan och Södergatan. Projektet beräknas vara klart till julhelgen.

Detta gör vi

Petersgatans spillvattenledning har i dagsläget ett flertal fastigheters dagvattenledningar kopplat till sig och det bidrar till att reningsverket blir onödigt belastat. Som ett steg i att följa den gällande saneringsplanen, att separera dagvatten från spillvatten, har beslut tagits om att Petersgatan ska förses med en separat dagvattenledning.

Arbetet kommer innebära att vi tillfälligt behöver gräva upp gatan och då passar vi även på att byta ut spillvatten- och vattenledningar med dess serviser. (Servis är ett avstick från huvudledningen med avslut i en anslutningspunkt belägen cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.)

Då befintlig dagvattenledning i Södergatan inte kan erbjuda en lämplig anslutningspunkt för den nya dagvattenledningen, blir det nödvändigt att söka sig till en punkt belägen på gång- och cykelbanan norr om Lergatan, sydost om Petersgatan via Södergatan. Detta gör att ytterligare fastigheter, utöver de som har sin anslutning i Petersgatan idag, kommer att få dagvattenserviser framdragna till sig.

Så påverkas du

I slutet av september kommer en provisorisk väg att anläggas mellan Blåhusvägen och Petersgatan. Kurvorna vid den provisoriska vägen görs större för att möjliggöra möte.

  • Vecka 40-41: gång- och cykelvägen kommer att vara helt avstängd.
  • Vecka 42: Södergatan kommer att ha begränsad framkomlighet.
  • Vecka 42-47: Petersgatan kommer att ha begränsad framkomlighet.

Ljud- och vibrationsstörningar kommer att uppstå under projektets gång. Vi ber om överseende med detta. Vibrationsmätare kommer att placeras ut och ge entreprenören, AKEA, information om nivån.

Det kommer att bli nödvändigt att koppla in provisoriskt vatten till berörda fastigheter under projekttiden. Detta sker via fastigheternas vattenutkast om sådan finnes, i annat fall via påkoppling på nuvarande vattenledning.

Vi kommer att informera berörda kunder löpande under projektets gång.
Fastighetsägarna som får ny dag-, vatten- och spillvattenservis framdraget till sin tomt, de fastigheter som idag har sina anslutningar i Petersgatan, kommer att ställas inför valen att ansluta sig till den nya kommunala dagvattenledningen via den nya servisen (avgiftsbelagd) eller att välja att ta hand om sitt dagvatten själva.

Anslutningen av befintliga ledningar mot nya spill- och vattenserviser ordnar NSVA med utan kostnad. NSVA uppmanar fastighetsägarna att överväga att kanske nu också ta tillfället i akt att byta ut vattenledningen respektive spillvattenledning inne på tomt fram till de nya servisernas anslutningspunkter.

Fastighetsägarna som endast får dagvattenservis framdragen till sin tomt kommer att ställas inför valen att ansluta sig till den nya kommunala dagvattenledningen via den nya servisen (avgiftsbelagd) eller att välja att ta hand om sitt dagvatten själva.

Alternativet att släppa sitt dagvatten till kommunal spillvattenledningen kommer alltså inte att finnas kvar.

Allt eget arbete inom fastigheten fram till förbindelsepunkt planeras och bekostas av fastighetsägaren.