Bjuv: Västergatan och Rundelsgatan – Nya VA-ledningar

På uppdrag av Bjuvs kommun kommer NSVA att utföra ett separeringsprojekt i Västergatan och Rundelsgatan i Bjuv.

Bakgrunden till projektet är upprepade driftstörningar på både dag- och spillvattenledningar och många av fastigheterna på gatorna har varit drabbade av översvämningar. Utredning och projektering kommer att ske under sommaren och hösten 2019. Entreprenadarbetet planeras starta hösten 2020 och avslutas under 2021.

Detta gör vi

VA-arbetet kommer innebära att nya ledningar för vatten, dagvatten(leder bort regn- och smältvatten) och spillvatten (leder bort avloppsvatten från till exempel toalett, bad och disk) läggs ner i gatorna.

Så påverkas du

Boende kan komma att se personal i berörda områden som utför mätningsarbete i brunnar och på gator under sommaren/hösten 2019.

Har fastighetsägaren en kombinerad servisledning för dag- och spillvatten ska detta åtgärdas. Ledningarna måste vara separerade så att spillvattnet leds till den kommunala spillvattenledningen och dagvattnet till den kommunala dagvattenledningen.

Eventuellt nödvändigt arbete inne på fastigheterna utförs/bekostas av fastighetsägaren själv.
Är du osäker, tala gärna med en fackman för att bedöma felet och diskutera lösningar, det finns mycket erfarenhet och kompetens på regionens byggfirmor och mark- och anläggningsföretag. NSVA har inte rätt att rekommendera någon särskild firma.

På www.nsva.se finns information om hur du kan göra för att separera dina ledningar. Enklast hittar du informationen genom att söka på ”felkopplade ledningar”.

Under den tid entreprenadarbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.
Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber om överseende med ovanstående.