Åtgärder för att minska översvämningsrisk

I juni 2016 drabbades Bjuvs kommun av ett kraftigt skyfall. Det registrerades 67 mm regn på bara några få timmar, lokalt kan det ha regnat mer. Det är ett kraftigare regn än vad man på VA-språk kallar ett 66-årsregn, alltså ett regn som statistiskt återkommer var 66:e år. 

Utredning

Efter översvämningarna startade NSVA en utredning. Utredningen visar att största delen av dagvattensystemet i Bjuvs tätort är underdimensionerat enligt de branschkrav som ställs idag. Dessa krav säger att dagvattensystem ska klara av att transportera undan regnvatten från ett så kallat tioårsregn.

Regnet som föll juni 2016 var ett så kallat 66-årsregn. Det innebär att översvämningarna troligtvis inte hade kunnat undvikas även om Bjuvs tätort hade haft ett rätt dimensionerat dagvattensystem. Vid ett regn i denna storlek kan endast en viss del sjunka ned i grönytor i marken. När marken blir mättad på regn och inte kan ta emot mer börjar det rinna på markytan. Detsamma gäller för dagvattensystem. När systemet blir fullt rinner regnvattnet istället på markytan mot lågt liggande områden. Vid extrema regn blir det väldigt stora volymer vatten på dessa områden.

Åtgärder

Åtgärdsplanerna som tagits fram bygger på datorsimuleringar av dagvattensystemet för att veta var åtgärder gör mest nytta när det gäller kraftiga regn. Gator som haft återkommande problem med översvämningar har prioriterats. Simuleringarna visar att verklighet och modelleringar stämmer väl överens och var insatser gör mest nytta.