Torekov: Heimers gata – byte av VA-ledningar

I Heimers gata i Torekov finns det idag gamla ledningar för vatten och avlopp med återkommande driftstörningar. NSVA kommer att byta ut samtliga VA-ledningar i gatan för att trygga den framtida driften och minska risken för vattenläckor och avloppsstopp som skulle kunna orsaka skador på fastigheterna.

Detta gör vi

Tidplan 

NSVA arbetar för närvarande med planering och projektering av projektet. Arbetet kommer att projekteras av företaget Norconsult AB under hösten 2019. (Avslutat.)

Schaktarbetet i gatan kommer att starta i vecka 20 år 2020. Innan detta kan påbörjas kommer MVB starta med etablering och koppla in fastigheterna på provisoriskt vatten. Detta påbörjas redan vecka 18.

Entreprenaden kommer att pågå till hösten 2020. Under veckorna 28, 29, 30 och 31 kommer MVB hålla semesterstängt och inget arbete kommer att utövas i gatan.

Omläggning kommer att ske av samtliga ledningsslag, vatten (dricksvatten), spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Detta innebär att hela bredden av gatan kommer schaktas upp.

Så påverkas du

Inventering och inmätning

För att kunna utföra projektering kommer vår projektör under hösten att röra sig i området och utföra inventering och inmätning av befintliga ledningar, brunnar och gata. En del av inmätningen har redan utförts ute på gatan, men det kommer att ske en kompletterande inmätning inom kort där det kan hända att inmätare samt personal från NSVA behöver beträda privata fastigheter för att kunna göra inmätningar. Detta för att vissa avstängningsventiler med mera har visat sig ligga inne på privat tomtmark. Vi ber om överseende med detta. (Avslutat.)

Markprovtagning

Under hösten kommer även markprovtagning att utföras i Heimers gata. Detta för att kontrollera eventuell förekomst av föroreningar i marken. Provtagningen kommer att utföras med borrbandvagn och bör inte skapa någon större störning för de boende i området. (Avslutat.)

Besiktning av fastigheter

NSVA har anlitat företaget Bergsäker AB för att göra en förbesiktning av fastigheter i schaktsträckans närhet när entreprenaden närmar sig. Detta för att dokumentera skicket på fastighetens byggnader så att vi kan säkerställa att inga skador uppkommer på hus, garage, murar och andra konstruktioner p.g.a. vibrationer från vår entreprenad.

Entreprenaden  

MVB gräver inte upp hela gatan på en gång utan arbetar sig metodiskt framåt med cirka 15-20 meter uppschaktad väg. Därför blir tiden som vi gräver just utanför fastigheterna väldigt begränsad.

Vattenledningen i Heimers gata är i väldigt dåligt skick och går lätt i sönder om vi på något vis oroar befintlig ledning. För att fastighetsägarna skall ha tillgång till dricksvatten under hela entreprenaden, och för att undvika för många vattenavstängningar, kommer MVB koppla in provisoriskt vatten till alla fastigheter.

NSVA kommer att planera entreprenadarbetet tillsammans med MVB så att olägenheten för berörda fastighetsägare blir så liten som möjligt. Man kommer alltid ha tillträde till fastigheterna till fots och tillfart med bil kommer att vara möjlig antingen norrifrån eller söderifrån. Genomfartstrafik kommer däremot inte vara möjlig och därför kommer trafiken att ledas om under projektets gång. När schaktarbete pågår just utanför fastigheterna kommer det inte vara möjligt att ha tillgänglighet med bil. Vid problem gällande detta vänligen kontakta ansvarig projektledare.

Dagtid kommer en del buller och vibrationer uppstå från schaktarbetet och från transporter. Främst då arbetet sker direkt utanför fastighet. Vibrationsmätare finns uppsatta så vi har kontroll på vibrationerna under projektets gång.

Berörda fastighetsägare kommer att kunna nyttja toalett, dusch, tvättmaskin, diskmaskin och dricksvatten som vanligt under hela entreprenaden. MVB meddelar i god tid när vattnet tillfälligt behöver stängas av.

Säkerhet

Maskiner och lastbilar kommer att röra sig på gatan. Tänk på att alltid ha ögonkontakt med maskinisten innan ni passerar. Gå inte innanför avstängt område och håll avstånd till maskinerna.