Torekov: Ängalagsvägen – Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Båstads kommun och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp fortsätter arbetet med att ansluta fastigheter längs Ängalagsvägen till kommunalt vatten och avlopp.

Bakgrund

Arbetet följer den utbyggnadsplan som är politiskt antagen i Båstads kommun. Där definieras det vilka områden inom kommunen som ska anslutas till kommunalt avlopp, och i vissa fall vatten, inom de närmsta åren.

Utbyggnadsplanen är framtagen av NSVA och Båstads kommun i samråd med Länsstyrelsen. Den prioriterar områden med samlad bebyggelse där påverkan på miljön från befintliga avlopp anses särskilt hög. Som bakgrund ligger Miljöbalken och Länsstyrelsens allt hårdare utsläppskrav som Sveriges kommuner måste följa.

Tre av de prioriterade områdena i Båstad kommun är Ängalag, Varan och Rotalyckan som är planerade att anslutas till det kommunala spillvattennätet (avloppsnätet) under 2020-2021. Även fastigheter mellan de tre områdena planeras att anslutas.

Detta gör vi

Exakt vilka fastigheter som skall anslutas kommer att fastställas under våren 2020. Detta görs genom att ett så kallat verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten beslutas i kommunfullmäktige.

Det arbete som genomförs under hösten 2020 och vintern 2021 kallas för förprojektering. I denna fas undersöks områdets förutsättningar, såsom höjdförhållanden och hinder i terrängen, för att se vilka tekniska lösningar och även en grov uppskattning om vilken ledningssträckning som passar bäst. Arbetet kommer att genomföras av företaget WSP vars personal kommer att röra sig i området.

Under våren 2020 har arbetet övergått i detaljprojektering. En teknisk lösning håller på att tas fram och lämpligaste placering för ledningarna undersöks. Till NSVAs hjälp har företagen WSP och Svefa hyrts in. WSP utför ritningsarbetet och Svefa har hand om tillståndshantering däribland ledningsrättsarbete. Efter detaljprojektering sker upphandling av entreprenör och genomförandet, det vill säga grävarbetet.

Tidplanen är i dagsläget preliminär. Entreprenaden inleds tidigast vid årsskiftet 2020-2021 och väntas pågå till sommaren 2021.

Så påverkas du

Under anläggningsfasen kommer det stundtals att bli störningar i trafiken. Man kommer också att uppleva en del buller under anläggandet i närheten av respektive fastighet.

För fastigheter som kommer att ingår i verksamhetsområdet och därmed skall anslutas till det kommunala ledningsnätet sker detta under 2021. När utbyggnaden är klar, och dessa fastigheter fått en förbindelsepunkt, debiteras dessa en anläggningsavgift för anslutning till det kommunala spillvattenledningsnätet och i förekommande fall dricksvattennätet. Därefter kommer dessa att debiteras brukningsavgifter för brukandet av tjänsterna. Anläggningsavgiften är en engångsavgift medan brukningsavgifterna debiteras löpande.

Trafikstörning under arbetets gång

I dagsläget är det oklart hur trafiken påverkas, men trafiken läng Ängalagsvägen kommer att påverkas under kortare perioder 2021.