Torekov: Ängalagsvägen – Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Båstads kommun och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp fortsätter arbetet med att ansluta fastigheter längs Ängalagsvägen till kommunalt vatten och avlopp.

Bakgrund

Arbetet följer den utbyggnadsplan som är politiskt antagen i Båstads kommun. Där definieras det vilka områden inom kommunen som ska anslutas till kommunalt avlopp, och i vissa fall vatten, inom de närmsta åren.

Utbyggnadsplanen är framtagen av NSVA och Båstads kommun i samråd med Länsstyrelsen. Den prioriterar områden med samlad bebyggelse där påverkan på miljön från befintliga avlopp anses särskilt hög. Som bakgrund ligger Miljöbalken och Länsstyrelsens allt hårdare utsläppskrav som Sveriges kommuner måste följa.

Tre av de prioriterade områdena i Båstad kommun är Ängalag, Varan och Rotalyckan som är planerade att anslutas till det kommunala spillvattennätet (avloppsnätet). Även fastigheter mellan de tre områdena planeras att anslutas.

Det här gör vi

Verksamhetsområdet för spillvatten och dricksvatten definierar exakt vilka fastigheter som ska anslutas. Detta är beslutat i kommunfullmäktige.

Detaljprojekteringen, d.v.s. framställandet av ritningar och inskaffandet av alla tillstånd, har färdigställts under hösten 2020 och våren 2021. I denna fas undersöktes områdets förutsättningar, såsom höjdförhållanden och hinder i terrängen, för att se vilka tekniska lösningar och vilken ledningssträckning som passar bäst. Kvarstår gör endast färdigställandet av den arkeologiska utredningen som Länsstyrelsen genomför i området. För att orsaka så liten skada som möjligt har NSVA inväntat lantbrukarnas skörd för att möjliggöra denna arkeologiska undersökning.

Efter att den arkeologiska utredningen genomförts inväntar NSVA svar från Länsstyrelsen. Det är i dagsläget oklart när detta blir handlagt av myndigheten. Troligtvis sker detta under våren 2022 och NSVA inväntar sedan svar på om ytterligare arkeologiska utredningar krävs innan entreprenaden kan komma igång.

Efter svaret från Länsstyrelsen sker upphandling av entreprenör och genomförandet, det vill säga grävarbetet.

På grund av ovan inleds entreprenaden tidigast hösten 2022 och väntas pågå under hela 2023.

Så påverkas du

Under anläggningsfasen kommer det stundtals att bli störningar i trafiken. Du kommer också att uppleva en del buller under anläggandet i närheten av respektive fastighet.

För fastigheter som ingår i verksamhetsområdet och därmed ska anslutas till det kommunala ledningsnätet sker detta under slutet av 2023. När utbyggnaden är klar, och dessa fastigheter fått en förbindelsepunkt, debiteras dessa en anläggningsavgift för anslutning till det kommunala spillvattenledningsnätet och i förekommande fall dricksvattennätet. Därefter kommer dessa att debiteras brukningsavgifter för brukandet av tjänsterna. Anläggningsavgiften är en engångsavgift medan brukningsavgifterna debiteras löpande.

Trafikstörning under arbetets gång
I dagsläget är det oklart hur trafiken påverkas, men trafiken längs Ängalagsvägen kommer att påverkas under kortare perioder. Mer information om störningar kommer när entreprenaden närmar sig sin start.