Hemmeslöv: Ekorrvägen – Renovering av VA-ledningar

På uppdrag av Båstads kommun kommer NSVA renovera VA-ledningarna i Ekorrvägen samt anlägga en dagvattenledning.

Detta gör vi

I Ekorrvägen finns det idag gamla ledningar för vatten och spillvatten (avloppsvatten från till exempel toalett, bad och disk). Vattenledningen i Ekorrvägen har haft ett antal läckor genom åren och är anledningen till detta planerade arbete. I samband med att befintlig vatten- och spillvattenledning byts ut i gatan kommer NSVA samtidigt anlägga en ny dagvattenledning i gatan.

Dagvatten är regn- och smältvatten från till exempel tak och gator. Dagvattenledningen kommer dock inte att vara i bruk förrän det byggts ut dagvattenledningar för hela Rivieraområdet, vilket dock kommer ta många år. Detta VA-arbete är ett steg i utbyggnaden av kommunala dagvattenledningar för Rivieraområdet.

Så påverkas du

Arbetet innebär att nya ledningar för vatten, dag- och spillvatten förläggs i Ekorrvägen. Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.
Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.