Grevie Kyrkby och Rammsjö: Ny överföringsledning för dricksvatten

Båstads kommun har idag egen vattenförsörjning från ett antal grundvattentäkter i kommunen. Dagens situation är ansträngd med stora svårigheter att klara de mest intensiva vår- och sommarveckorna, vilket i sin tur innebär att bevattningsförbud måste sättas in. För att lösa den framtida vattenförsörjningen har Båstads kommun beslutat att ansluta sydsidan av kommunen till vattenproducenten Sydvatten. Abonnenterna kommer efter inkoppling att få dricksvatten från sjön Bolmen i Småland. Läs mer om projektet Sydsidan

Detta gör vi

Denna del i projektet innefattar anläggande av en överföringsledning mellan Grevie Kyrkby och Rammsjö för att kunna distribuera vattnet från Sydvatten till bland annat Torekov. Se skiss nedan, Etapp 1, orange markering.

Så påverkas du

När inkoppling till befintligt vattenledningsnät görs kommer vattenavstängning att bli aktuellt. Berörda fastighetsägare kommer att informeras inför arbetet.

Viss trafikstörning kommer att förekomma, exempelvis när mindre vägar passeras.

Illustration över Bjärehalvön där lednignarna i projekt Sydsidan ska dras