Förslöv: Stationsvägen – VA-ledningar byts ut

Befintliga vatten- och avloppsledningar i Stationsvägen är gamla och ska bytas ut mot nya. Arbetet är ett delprojekt i det större projektet Sydsidan och samkörs för att kostnadseffektivisera VA-verksamheten. Anläggandet planeras att genomföras under 2022.

Läs mer om kommunens anslutning till Sydvatten i projektet Sydsidan.

Så påverkas du

Arbete i Stationsvägen kommer att begränsa framkomligheten för trafik och gående. I dagsläget pågår framtagande av teknisk lösning och ritningsunderlag. När inkoppling till befintligt vattenledningsnät görs kommer vattenavstängning att bli aktuellt i området. Berörda fastighetsägare kommer att informeras i god tid inför arbetet.