Förslöv: Stationsvägen – VA-ledningar byts ut

Befintliga vatten- och avloppsledningar i Stationsvägen är gamla och ska bytas ut mot nya. Arbetet är ett delprojekt i det större projektet Sydsidan och samkörs för att kostnadseffektivisera VA-verksamheten. 

Läs mer om kommunens anslutning till Sydvatten i projektet Sydsidan.

Så påverkas du

Arbetet i Stationsvägen kommer att begränsa framkomligheten för trafik och gående. När inkoppling till befintligt vattenledningsnät görs kommer vattenavstängning att bli aktuellt i området. Berörda fastighetsägare kommer att informeras i god tid inför arbetet.

Det är enbart ett mindre område i Förslöv som med detta arbete kommer att ansluta Förslöv till Sydvatten, största delen av samhället ansluts i samband med inkoppling av Etapp 3 Grevie