Båstad: Ekorrvägen – nya vattenledningar

I Ekorrvägen finns det idag gamla ledningar för vatten och spillvatten. Vattenledningen i Ekorrvägen har haft ett antal läckor genom åren och är anledningen till det planerade arbetet. För några år sedan utfördes motsvarande arbete på södra delen av Ekorrvägen och nu är det dags för norra delen.

Det här gör vi

I samband med att befintliga vatten- och spillvattenledningar byts ut i gatan kommer NSVA samtidigt att anlägga en ny kommunal dagvattenledning i gatan. Dagvatten är det vatten som kommer från hustak och dränering, kort och gott regnvatten. Dagvattenledningen i gatan kommer dock inte att vara i bruk förrän det byggts ut dagvattenledningar för hela Rivieraområdet, vilket kommer att ta många år. Detta blir ett första steg i utbyggnaden av kommunala dagvattenledningar för nämnda område.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter. Företaget Forcit Consulting AB kommer att utföra för- och efterbesiktning av fastigheterna längs sträckan och kommer under entreprenaden att ha vibrationsmätare uppsatta på vissa fastigheter för att kontrollera att riktvärden för vibrationer inte överskrids.

Framkomligheten på den delen av Ekorrvägen som berörs kommer under tiden grävarbetena pågår att vara begränsad. Vägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik men boende på gatan ska kunna ta sig till sin fastighet från ena eller andra hållet av vägen under tiden arbetena pågår. Vägen grävs inte upp hela sträckan samtidigt utan man arbetar sig metodiskt framåt med cirka 15-20 meter uppschaktad väg. Därför blir tiden som vi gräver utanför respektive fastighet begränsad.

I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning.
Läs mer om råd kring missfärgat vatten.