Båstad: Christian II väg – Ny dricksvattenledning

NSVA lägger ny vattenledning i Christian II väg under 2021 i samband med att kommunen ska asfaltera om gatan. Ännu vet vi inte exakt när grävarbetena ska ske under 2021 men så fort vi vet mer kommer detta att kommuniceras ut.

Under hösten 2020 kommer projektering av den nya vattenledningen att ske vilket betyder att det kan röra sig personer i området från olika företag som utför kontroller, inmätningar, med mera, på uppdrag av NSVA.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVA rekommenderar att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan vattnet används till dryck och tvätt. Om problem med missfärgat vatten kvarstår kontakta NSVA på telefon 010-490 97 00.

Hur påverkas trafiken?

Framkomligheten på Christian II väg kommer under tiden grävarbetena pågår att vara begränsad. Vägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik men boende på gatan ska kunna ta sig till sin fastighet från ena eller andra hållet av vägen under tiden arbetena pågår. Vägen grävs inte upp hela sträckan samtidigt utan man arbetar sig metodiskt framåt med cirka 15-20 meter uppschaktad väg. Därför blir tiden som vi gräver utanför respektive fastighet begränsad.