Maglaby och Högalid – VA-utbyggnad

Under 2019 och 2020 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät (avloppsvattennät).

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Åstorp antog 2011-06-27 ”Strategi för vatten och avlopp på landsbygden”. I strategin definieras vilka områden inom kommunen som ska anslutas till kommunalt avlopp, och i vissa fall vatten, inom de närmsta åren.

Strategin är framtagen av NSVA och Åstorps kommun i samråd med Länsstyrelsen. Den prioriterar områden med samlad bebyggelse där påverkan på miljön från befintliga avlopp anses särskilt hög. Som bakgrund ligger Miljöbalken och Länsstyrelsens allt hårdare utsläppskrav som kommunerna måste följa för att skydda befintliga vattenskyddsområden.

Två av de prioriterade områdena är Maglaby och Högalid, som är planerade att anslutas till det kommunala spillvattennätet (avloppsnätet) under 2019-2020. Områdena är särskilt prioriterade då båda ligger inom Kvidinge vattenskyddsområde.

Detta gör vi

Detaljprojektering (ritningsframställandet) för projektet inom området är klart liksom alla de undersökningar som genomförts för att vi ska kunna bestämma bäst lämpade placeringen av ledningar samt anslutningspunkter. Beslut om det kommunala verksamhetsområdet för spillvatten är taget i kommunfullmäktige 2016-09-26 och har efter överklagande till mark- och miljödomstolen till slut vunnit laga kraft. Detta har gjort att entreprenadstarten har skjutits fram.

Entreprenadarbetet påbörjades vecka 31 2019. Arbetena har pågått från Kvidinge och vidare söderut till Mårtenstorp och korsningen Körslättsvägen/Fårabökevägen. Besiktningar av fastigheter pågår parallellt i takt med att entreprenaden förflyttar sig. Norra etappen mellan Kvidinge och Mårtenstorp är i princip färdig och för närvarande pågår VA-arbeten i arrendetomtsområdet i söder. Under vecka 9 till 15 (24 februari till 10 april) kommer arbeten att ske söderut i Fårabökevägen med start från Mårtenstorp. Etapperna kommer framöver att kopplas ihop genom att ledningar förläggs mellan arrendetomtsområdet och Mårtenstorp.

Här är vi just nu

Översiktsbilden visar blå markering på Fårabökevägen, se karta som kan zoomas längre ner på denna sida.

Följ skyltarna i området. blåmarkerad sträcka beräknas vara klar till mitten av april 2020. Framkomligheten och parkeringsmöjligheterna utmed Fårabökevägen samt arrendetomtsområdet kommer att vara begränsad. Under veckorna 9-15 (24 februari till 10 april)  kommer norrgående trafik att ledas om söderut via Stenestadsvägen. Har du önskemål eller frågor kring framkomligheten är du välkommen att höra av dig till:
Henrik Wallin: 0703-95 48 08
Linus Andersson: 0703-95 03 41

Så påverkas du

De flesta fastighetsägare kommer att behöva gräva på sina tomter för att ansluta till den nya servisen. Vissa fastighetsägare kommer även att behöva LTA-anläggning (betyder lätt trycksatt avlopp). Det innebär en brunn med pump på tomten.

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

I vissa områden med förekomst av berg kommer losshållning krävas vilket innebär att särskilda försiktighetsåtgärder kommer att vidtas i det enskilda fallet. NSVA har anlitat Bergsäker AB för att utföra nödvändiga riskbedömningar och besiktningar med anledning av vibrerande arbeten.

Observera: Framkomligheten och parkeringsmöjligheterna på vägarna kommer att vara fortsatt begränsad. Då det rör sig stora maskiner i området ombeds du att hålla avstånd samt söka ögonkontakt med maskinförare eller lastbilsförare innan du passerar dessa till fots eller med bil. Detta minimerar drastiskt risken för olyckor. Behöver du gå in på entreprenörens avspärrade arbetsområde måste du anmäla detta till platsledningen.

Då trafikomledning och skyltning invid arbetsområdet löpande förändras beroende på omständigheterna i entreprenaden, kan det hända att informationen på skyltningen skiljer sig från vad som framgår av informationsbreven. Det är alltid skyltningen på plats som gäller i första hand.

NSVA för en löpande dialog med berörda samhällstjänster såsom postutdelning, räddningstjänst och sophämtning och vidtar lämpliga åtgärder för att se till att dessa funktioner ska fungera normalt under entreprenadtiden.

Tillfälliga trafikavstängningar samt trafikomledningar kommer att aviseras i förväg av entreprenören.

Generell tidplan etappindelningar

Nov-Mar (2019/2020): Arrendetomtsområde/Körslätt 4:1
Feb-Jun (2020): Mårtenstorp-Arrendetomtsområde
Projektet beräknas vara klart juni 2020.
Med reservation för ändringar.

Taxa

Åstorps kommun beslutar årligen om gällande VA-taxa för kommunens VA-kunder. I det aktuella projektet har kommunen beslutat om att en så kallad särtaxa om 1,9 gånger den normala taxan ska gälla på grund av de speciella förutsättningarna i projektet.

NSVA undersöker för närvarande möjligheter för drifttagning och anslutning av nyanlagda förbindelsepunkter mellan Kvidinge och Mårtenstorp. Vi återkommer med mer information om detta framöver. För att få hjälp med att beräkna din avgift enligt gällande taxa eller vid frågor om anslutning till förbindelsepunkt, vänligen kontakta en VA-ingenjör i anslutningsfrågor i kontaktlistan nedan.

Övrigt

Beträffande inkoppling av fastigheter på norra etappen kommer detta bli aktuellt i mars-april 2020 då de gemensamma avloppspumpstationerna är provkörda och driftsatta. Berörda fastighetsägare kommer att få särskilda brevutskick angående detta.

Käppar som visar planerad förbindelsepunkt för avlopp har placerats eller kommer att placeras ut till respektive tomt. Vid önskemål om ändrad placering, vänligen kontakta en VA-ingenjör enligt kontaktuppgifter nedan.

NSVA kommer fortlöpande att meddela fastighetsägare om uppdaterade tider och om andra omständigheter som påverkar projektet.

Roll Namn Företag E-post /telefon
Projektledare Olof Martell NSVA / Sweco olof.martell@nsva.se

070-962 59 73

Bitr. Projektledare Jimmy Lubera NSVA jimmy.lubera@nsva.se

0767-23 87 79

Byggledare Emil Lander NSVA / Tyréns emil.lander@tyrens.se

010-451 93 06

Platschef Linus Andersson Älmby Entreprenad linus.andersson@almby.se

0703-95 03 41

VA-ingenjör Karl-Johan Weinitz NSVA karl-johan.weinitz@nsva.se

010-495 8779

VA-ingenjör Patrik Andersson NSVA patrik.k.andersson@nsva.se

010-490 9839

Kommunikatör Maria Wallentin NSVA maria.wallentin@nsva.se
010-495 87 43