Maglaby och Högalid: VA-utbyggnad

Under 2019 och 2020 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät (avloppsvattennät).

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Åstorp antog 2011-06-27 ”Strategi för vatten och avlopp på landsbygden”. I strategin definieras vilka områden inom kommunen som ska anslutas till kommunalt avlopp, och i vissa fall vatten, inom de närmsta åren.

Strategin är framtagen av NSVA och Åstorps kommun i samråd med Länsstyrelsen. Den prioriterar områden med samlad bebyggelse där påverkan på miljön från befintliga avlopp anses särskilt hög. Som bakgrund ligger Miljöbalken och Länsstyrelsens allt hårdare utsläppskrav som kommunerna måste följa för att skydda befintliga vattenskyddsområden.

Två av de prioriterade områdena är Maglaby och Högalid, som är planerade att anslutas till det kommunala spillvattennätet (avloppsnätet) under 2019-2020. Områdena är särskilt prioriterade då båda ligger inom Kvidinge vattenskyddsområde.

Detta gör vi

Detaljprojektering (ritningsframställandet) för projektet inom området är klart liksom alla de undersökningar som genomförts för att vi ska kunna bestämma bäst lämpade placeringen av ledningar samt anslutningspunkter. Beslut om det kommunala verksamhetsområdet för spillvatten är taget i kommunfullmäktige 2016-09-26 och har efter överklagande till mark- och miljödomstolen till slut vunnit laga kraft. Detta har gjort att entreprenadstarten har skjutits fram.

Entreprenadarbetet påbörjades vecka 31 2019. Arbetena har pågått från Kvidinge och vidare söderut till Mårtenstorp och korsningen Körslättsvägen/Fårabökevägen. Besiktningar av fastigheter pågår parallellt i takt med att entreprenaden förflyttar sig. Norra etappen mellan Kvidinge och Mårtenstorp är i princip färdig och för närvarande pågår VA-arbeten i arrendetomtsområdet i söder. Under vecka 9 till 15 (24 februari till 10 april) kommer arbeten att ske söderut i Fårabökevägen med start från Mårtenstorp. Etapperna kommer framöver att kopplas ihop genom att ledningar förläggs mellan arrendetomtsområdet och Mårtenstorp.

Så påverkas du

De flesta fastighetsägare kommer att behöva gräva på sina tomter för att ansluta till den nya servisen. Vissa fastighetsägare kommer även att behöva LTA-anläggning (betyder lätt trycksatt avlopp). Det innebär en brunn med pump på tomten.

Generell tidplan etappindelningar

Slutbesiktning sker i mitten av maj. Därefter har entreprenören fram till juli att åtgärda eventuella anmärkningar. Vissa mindre kompletterande arbeten kan komma att ske under resten av 2020 beroende på rådande pandemiläge. Anslutning av kunder till ledningsnätet planeras att ske under resten av 2020. Fastighetsägare har 6 månader på sig att ansluta efter att förbindelsepunkt meddelats.

Taxa

Åstorps kommun beslutar årligen om gällande VA-taxa för kommunens VA-kunder. I det aktuella projektet har kommunen beslutat om att en så kallad särtaxa om 1,9 gånger den normala taxan ska gälla på grund av de speciella förutsättningarna i projektet.

NSVA undersöker för närvarande möjligheter för drifttagning och anslutning av nyanlagda förbindelsepunkter mellan Kvidinge och Mårtenstorp. Vi återkommer med mer information om detta framöver. För att få hjälp med att beräkna din avgift enligt gällande taxa eller vid frågor om anslutning till förbindelsepunkt, vänligen kontakta en VA-ingenjör i anslutningsfrågor i kontaktlistan nedan.

Övrigt

Beträffande inkoppling av fastigheter på norra etappen kommer berörda fastighetsägare att få särskilda brevutskick angående detta.

Käppar som visar planerad förbindelsepunkt för avlopp har placerats eller kommer att placeras ut till respektive tomt. Vid önskemål om ändrad placering, vänligen kontakta en VA-ingenjör enligt kontaktuppgifter nedan.

NSVA kommer fortlöpande att meddela fastighetsägare om uppdaterade tider och om andra omständigheter som påverkar projektet.

Roll Namn Företag E-post /telefon
Projektledare Olof Martell NSVA / Sweco olof.martell@nsva.se

070-962 59 73

Bitr. Projektledare Jimmy Lubera NSVA jimmy.lubera@nsva.se

0767-23 87 79

Byggledare Emil Lander NSVA / Tyréns emil.lander@tyrens.se

010-451 93 06

Platschef Linus Andersson Älmby Entreprenad linus.andersson@almby.se

0703-95 03 41

VA-ingenjör Karl-Johan Weinitz NSVA karl-johan.weinitz@nsva.se

010-495 8779

VA-ingenjör Patrik Andersson NSVA patrik.k.andersson@nsva.se

010-490 9839

Kommunikatör Maria Wallentin NSVA maria.wallentin@nsva.se
010-495 87 43