Maglaby och Högalid: VA-utbyggnad

Under 2019 och 2020 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät (avloppsvattennät).

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Åstorp antog 2011-06-27 ”Strategi för vatten och avlopp på landsbygden”. I strategin definieras vilka områden inom kommunen som ska anslutas till kommunalt avlopp, och i vissa fall vatten, inom de närmsta åren.

Strategin är framtagen av NSVA och Åstorps kommun i samråd med Länsstyrelsen. Den prioriterar områden med samlad bebyggelse där påverkan på miljön från befintliga avlopp anses särskilt hög. Som bakgrund ligger Miljöbalken och Länsstyrelsens allt hårdare utsläppskrav som kommunerna måste följa för att skydda befintliga vattenskyddsområden.

Två av de prioriterade områdena är Maglaby och Högalid, som är planerade att anslutas till det kommunala spillvattennätet (avloppsnätet) under 2019-2020. Områdena är särskilt prioriterade då båda ligger inom Kvidinge vattenskyddsområde.

Detta gör vi

Projektet är i avslutsfasen, mindre justeringar mellan Maglaby och Kvidinge kommer att göras i oktober-november. Anslutning av kunder till spillvattennätet kommer preliminärt att pågå till februari 2021.

Taxa

Åstorps kommun beslutar årligen om gällande VA-taxa för kommunens VA-kunder. I det aktuella projektet har kommunen beslutat om att en så kallad särtaxa om 1,9 gånger den normala taxan ska gälla på grund av de speciella förutsättningarna i projektet.