Kvidinge: Åkaregatan samt korsningen Åkaregatan-Västra Skolgatan – Omläggning av vatten- och dagvattenledning

Från början av april till slutet av juni 2020 kommer ett separeringsprojekt utföras i Kvidinge som innebär omläggning av vatten- och dagvattenledning längs Åkaregatans i nord-sydlig riktning samt invid korsningen Åkaregatan-Västra Storgatan. Även strumpinfordring av spillvattenledning i Åkaregatan utförs.

Detta gör vi

Omläggning av vatten- och dagvattenledning längs Åkaregatans i nord-sydlig riktning samt invid korsningen Åkaregatan-Västra Storgatan. Strumpinfordring av spillvattenledning i Åkaregatan.

I Åkaregatan finns idag en kombinerade ledning som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. Genom att anlägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar både risken för källaröversvämningar och belastningen på reningsverket.

Så påverkas du

Trafiken är avstängd för genomfart i Västra Storgatan invid korsningen Åkaregatan-Västra Storgatan under perioden 2020-04-06-2020-05-15. Därefter fortsätter grävarbetet upp i Åkaregatan söderifrån fram till sommarsemestrarna. Då är Åkaregatan avstängd för genomfart. Boenden kan dock komma fram till sina fastigheter med bil förutom under en kortare period då grävarbetet pågår utanför den specifika fastigheten. Avstängning av vattnet sker vid ett par kortare tillfällen men då informeras fastighetsägaren om detta via brev i postlåda. I övrigt påverkas de boende dagtid av en del buller från arbetsmaskiner.

Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår, kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber berörda kunder ha överseende med de olägenheter som projektet medför.

Här är vi just nu

Arbetet är försenat en vecka och beräknas vara klart fredagen den 15 maj. Anledningen till förseningarna är flera:

  • Dricksvattenledningen som byts ut visade sig ligga på 3,8 meter under markytan. Normalt ledningsdjup för dricksvatten är 1,2-1,5 meter.
  • Arbete på detta djup måste ske med största försiktighet för att undvika en läcka. En läcka hade fått stora konsekvenser för intilliggande fastigheter, väg och trottoarer, förutom en avstängning som hade påverkat en stor del av Kvidinge samhälle.
  • Vid schaktning i korsningen upptäcktes två okända överasfalterade så kallade evakueringsbrunnar som var förbundna med ett armerat skyddsrör. Skyddsröret innehöll både dricksvattenledning och spillvattenledning. Att skära upp skyddsrör i en redan trång korsning kräver försiktighet och ett annat tillvägagångssätt när det gäller förankringar för att få plats med all utrustning.
  • Arbetsmiljön är alltid viktig och extra känslig på dessa djup. För att kunna låta fotgängare och cyklister passera på trottoarerna har slänterna ställts något brantare än normalt. På grund av detta måste packningsarbeten på återfyllda ytor vänta tills anläggningsarbete längre fram i gropen är klart.
  • Servisen till fastighet Västra Storgatan 26 hittades på cirka 3,5 meters djup. Denna läggs om på korrekt djup vilket vi inte räknat med i ursprunglig tidplan.
  • Stölder på kablage vid två tillfällen.

Entreprenören NCC har under rådande omständigheter utfört ett effektivt arbete. Allas mål är att komma från det känsliga korset så snabbt som möjligt så att trafiken på Västra Storgatan kan släppas på igen.