Hyllinge: Duvgatan mfl – Relining

NSVA relinar spillvatten- och dagvattenledningar i Hyllinge. VA-arbetet görs för att området har haft stora bekymmer med översvämningar. Dagvattnet har tidigare fyllt upp spillvattenledningarna vid kraftig nederbörd eftersom ledningarna har varit otäta.

Detta gör vi

NSVA använder ofta metoden relining vid renovering av VA-ledningar, framförallt i tättbebyggda områden. Relining innebär att man för in en ny ledning inuti den gamla. Den stora fördelen är att man inte behöver gräva så mycket, vilket medför en minskad störning för omgivningen. Genom denna metod kan vi täta ledningarna och få ett helt nytt ledningsnät utan att gräva upp gator.

Så här påverkas du

Fastigheter med fungerande ledningsnät ska inte påverkas av VA-arbetet. Har du torra vattenlås eller otäta vattenledningar på din fastighet kan du dock känna av en kemisk doft. Denna doft kommer från härdningsprocessen i vattenledningarna och klingar av efter någon dag. NSVA rekommenderar att du kontaktar en rörmokare som kan ågärda dina vattenledningar om de inte är täta.