Hyllinge: Diamantvägen – Anläggande av våtmark

Dagvatten (regn och snö) ska omhändertas från bebyggelsen i östra Hyllinge samt från dikningsföretag från åkeravvattning. Dagvattnet ska fördröjas och renas på framförallt kväve och fosfor i våtmarken innan det släpps ut i Vegeå. Samtidigt förbättras möjligheten till rekreation kring området.

Detta gör vi

NSVA anlägger drygt två hektar stor våtmark mellan Diamantvägen och Vegeå i Hyllinge. Arbetet består till största delen av urschaktning och upplägg av massor. Utformningen är projekterad så att den uppfyller såväl estetik och ger fördelar för kväve- och fosforretentionen. Arbetet förbereder även för eventuella kommande gångstråk för rekreation runt våtmarken.

Så påverkas du

Arbetet ligger utanför detaljplanerat område och påverkar inte trafik eller vatten- och avloppsdriften i området. Fastigheter närmast våtmarken längs Ametistvägen kan komma att uppleva en del buller och vibrationer.