Åstorp: Mellan Björnås och Södra industriområdet – ny dricksvattenledning

Med anledning av redan utförd och kommande exploatering av Södra industriområdet i Åstorp finns ett ökande behov av vattenkapacitet för att även i framtiden kunna försörja industriområdet och i förlängningen Hyllie med dricksvatten.

Det här gör vi

NSVA har nu påbörjat arbetet med att ta fram de ritningar och undersökningar som krävs för att genomföra arbetet med att bygga en ny vattenledning till industriområdet och därmed öka kapaciteten.

Så påverkas du

På kort sikt kommer detta att innebära att personal främst från NSVA AB eller Norconsult AB kommer att röra sig inom området nedan för att utreda projektets förutsättningar. Vid behov kommer också kontakt tas med enskilda fastighetsägare för att utreda förutsättningarna på specifika fastigheter.

På längre sikt kommer arbetet med att gräva nya ledningar att innebära korta driftstörningar på dricksvattennätet när nya ledningar kopplas in. Även trafikstörningar och bullrande verksamhet kommer att förekomma. Ni kommer att informeras ytterligare innan arbeten med grävning och dylikt påbörjas i området.