Åstorp: Hammars väg – Kommunal spillvattenanslutning

De enskilda avloppsanläggningarna längs Hammars väg i Åstorps tätort når inte upp till dagens miljökrav och att det därför tagits beslut om att förse dessa fastigheter med kommunal spillvattenanslutning.

Det innebär att spillvattnet (avloppsvatten från till exempel toaletter, bad och disk) från dessa fastigheter i framtiden kommer att ledas till det kommunala reningsverket istället för till den enskilda avloppsanläggning som vissa av de boende har idag.

NSVA arbetar för närvarande med planering och projektering av projektet. Arbetet kommer att projekteras av företaget COWI under hösten 2019. Entreprenör kommer NSVA att handla upp under vintern 2019/2020. Planerad byggnation blir någon gång under 2020. Utsedd entreprenör meddelas senare.

Detta gör vi

Det kommer att anläggas en ny spillvattenledning i Hammars väg och i samband med detta arbete läggs samtidigt den gamla vattenledningen om. I samband med att spillvattennätet byggs ut i Hammars väg passar NSVA samtidigt på att bygga ut det kommunala ledningsnätet för dagvatten, alltså det ledningsnät som tar hand om smältvatten och regnvatten från tak och gator eller från dräneringssystem.

Fastighetsägare kommer därmed ges möjlighet att ansluta sina fastigheter till det kommunala dagvattennätet. Det är frivilligt att ansluta sig till det kommunala dagvattennätet. Väljer man att inte ansluta sin fastighet till det kommunala dagvattennätet kan man omhänderta dagvattnet genom LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, genom till exempel en stenkista. Det är inte tillåtet att leda ut dagvattnet till den kommunala spillvattenledningen. Väljer man att ansluta sig till den kommunala dagvattenledningen vid ett senare tillfälle går det bra men då till en högre kostnad.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter. Företaget Bergsäker kommer att besiktiga fastigheterna före och efter arbetena samt under entreprenadtiden att ha vibrationsmätare uppsatta på vissa fastigheter för att kontrollera att riktvärden för vibrationer inte överskrids.

Finns risk för missfärgat vatten? Ja

Hur påverkas trafiken?

Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatan kommer att påverkas. Dock kommer man i princip under hela tiden kunna ta sig till sin fastighet från ena eller andra hållet på Hammars väg. Möjligheten att nå sin fastighet med bil blir begränsad under den tid man gräver precis utanför er fastighet.

Medför arbetet trafikstörning? Ja