Åstorp: Hammars väg – Kommunal spillvattenanslutning

De enskilda avloppsanläggningarna längs Hammars väg i Åstorps tätort når inte upp till dagens miljökrav och att det därför tagits beslut om att förse dessa fastigheter med kommunal spillvattenanslutning.

Det innebär att spillvattnet (avloppsvatten från till exempel toaletter, bad och disk) från dessa fastigheter i framtiden kommer att ledas till det kommunala reningsverket istället för till den enskilda avloppsanläggning som vissa av de boende har idag.

Detta gör vi

Det kommer att anläggas en ny spillvattenledning i Hammars väg och i samband med detta arbete läggs samtidigt den gamla vattenledningen om. I samband med att spillvattennätet byggs ut i Hammars väg passar NSVA samtidigt på att bygga ut det kommunala ledningsnätet för dagvatten, alltså det ledningsnät som tar hand om smältvatten och regnvatten från tak och gator eller från dräneringssystem.

Fastighetsägare kommer därmed ges möjlighet att ansluta sina fastigheter till det kommunala dagvattennätet. Det är frivilligt att ansluta sig till det kommunala dagvattennätet. Väljer man att inte ansluta sin fastighet till det kommunala dagvattennätet kan man omhänderta dagvattnet genom LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, genom till exempel en stenkista. Det är inte tillåtet att leda ut dagvattnet till den kommunala spillvattenledningen. Väljer man att ansluta sig till den kommunala dagvattenledningen vid ett senare tillfälle går det bra men då till en högre kostnad.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma dagtid, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

Företaget Bergsäker som tidigare har besiktigat era fastigheter kommer under entreprenadtiden att ha vibrationsmätare uppsatta på vissa fastigheter för att kontrollera att riktvärden för vibrationer inte överskrids.

Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på vägen samt möjligheten till att nå sin fastighet med bil kommer att påverkas. NCC gräver inte upp hela gatan på en gång utan arbetar sig metodiskt framåt med cirka 15 – 20 meter uppschaktad väg. Därför blir tiden som vi gräver just utanför er fastighet väldigt begränsad. Man bör kunna nå sin fastighet med bil från ena eller andra hållet från Hammars väg, utom just när vi gräver precis utanför er uppfart.

För frågor om entreprenadens genomförande och praktikaliteter såsom post, sopor, tillfart etc. vänligen kontakta platschef Martin Lindström (NCC) på telefon 070-579 01 76.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Rekommendationen är att spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart  innan det används till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

I de fall vi blir tvungna att gräva in på er tomt för att ansluta de nya ledningarna till era befintliga serviser kommer NCC ta separat kontakt med er inför detta arbete.

Hur påverkas trafiken?

Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatan kommer att påverkas. Dock kommer man i princip under hela tiden kunna ta sig till sin fastighet från ena eller andra hållet på Hammars väg. Möjligheten att nå sin fastighet med bil blir begränsad under den tid man gräver precis utanför er fastighet.

Tidplan

Projektet startar: andra halvan av september, preliminärt vecka 38
Projektet beräknas vara klart: i slutet av december
Asfaltering beräknas utföras: våren 2021